Gebyrer og afgifter

Lovbestemte gebyrer, afgifter og bidrag til staten.

Alle forsikringsselskaber skal, jf. lovgivningen, opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag.

Der er endvidere nogle få gebyrer, som er forbundet med forsikringsaftalen. De aktuelle satser for de forskellige gebyrer kan du se nedenfor:

LOVBESTEMTE GEBYRER

Miljøbidrag

Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør kr. 84,- om året pr. bilforsikring (pr. 1.7.2017). Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab.Bidraget opkræves af HF FORSIKRING og afregnes direkte til SKAT.

 

Garantifondsbidrag

Garantifonden blev oprettet i 2003 ved ”lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber”

I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på kr. 40,- pr. police for motorkøretøjsforsikring, samt indbo, og -parcelhusforsikring. For arbejdsskadeforsikring betales kr. 30 pr. fuldtidsforsikret.   

Naturskadeafgift

Alle forsikringspolicer der omfatter bygning og løsøre og som dækker skader ved brand, opkræver vi en naturskadeafgift hvert år. Kaskoforsikringer på motorkøretøjer er dog undtaget. Afgiften er kr. 40,- pr. forsikring, og pengene indbetales til en pulje i Danmarks Nationalbank. Pengene administreres af Naturskaderådet (tidligere Stormrådet) 

Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for almindelige forsikringstagere, og hvor Naturskaderådet afgør, at der er tale om stormflod, stormfald, oversvømmelse og tørke.


LOVBESTEMTE AFGIFTER

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgiften vil blive opkrævet, når du køber en ny forsikring, når du ændrer en forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Afgiften på 1,1% vil være en del af forsikringens endelige pris, og det er staten, der modtager pengene. Forsikringsselskaberne står altså blot for opkrævningen af afgiften.

Der er visse undtagelser for afgiften, det gælder bl.a. motoransvarsandelen af bilforsikringen.

Statsafgift (motor/ansvar)

Der opkræves en statsafgift for ansvarsforsikringer til motorkøretøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til SKAT via din forsikring hos os. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

Statsafgiften er 42,9% af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For knallertforsikringer er der en fast statsafgift på kr. 230,- om året.

 

Lystfartøjsafgift

Der opkræves en statsafgift på 1,0 % af fartøjets forsikringssum.

 

ØVRIGE GEBYRER


Opkrævningsgebyr på kr. 30,- ved indbetalingskort.

Gebyret dækker bl.a. udgiften for at udstede og sende præmieopkrævning, porto etc. Hvis du tilmelder dig Betalingsservice eller MobilePay, er denne ydelse gratis.

Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi en påmindelse om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to påmindelser, og hver af disse pålægges et gebyr på kr. 100,-

Forkortet opsigelse (løbende måned + 30 dage) Gælder kun privatforsikringer

I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr, gebyret varierer efter, hvor længe forsikringen har været i kraft, og afspejler de omkostninger, vi har ved salg og etablering af dine forsikringer.

Gebyrregler for opsigelse:

Inden for første år forsikringen er i kraft med forkortet opsigelsesvarsel: Kr. 500,-

Efter første år med forkortet opsigelsesvarsel: Kr. 75,-