Forsikringsordbog

Det betyder ordene

A  B  C  D  E  F  H  I  K  L  N  O  P  R  S  T  U 

 

Administrationsomkostninger
Forsikringsselskabets udgifter til administration, f.eks til policeudstedelse, skadebehandling, reassurance.


Affektionsværdi
Værdi der alene beror på minder og følelser. Affektionsværdi kan ikke forsikres.


Aktuar
Forsikringsmatematiker, ansvarlig for de forsikringstekniske beregninger.


All-risk forsikring
Dækker de forsikrede genstande, mod stort set alle former for skader, som f.eks. brand, tyveri, vandskade, stormskade, oversvømmelse og krigsskade.


Almindelige erstatningsregler
Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, hvis man ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade, og dermed også erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, man derved forvolder.


Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting, jf. forsikringsbetingelserne.


Arbejdsskadeforsikring
Arbejdsgiverens lovpligtige forsikring af de ansatte, jf. Lov om Arbejdsskadeforsikring.


Assurancesvig
Økonomisk forbrydelse der f.eks. kan omfatte:

- Bevidst afgivne urigtige oplysninger
- Bevidst fremkaldelse af forsikringsbegivenheden f.eks. ildspåsættelse af egne ting
- Fingeret indbrud
- Bevidst større ansættelse af værdi af det beskadigede


Autoulykkesforsikring
Ulykkesforsikring dækker følger af ulykkestilfælde, der ved kørselsuheld rammer de sikrede (fører og/eller passagerer), som befinder sig i det forsikrede motorkøretøj.
 

Begunstigelse
Hvis forsikringstager indsætter en person som begunstiget i sin livs- eller ulykkesforsikringspolice, betyder det, at personen er berettiget til at overtage forsikringstagerens rettigheder, ved dennes død.(typisk til at modtage forsikringsydelsen).

 
Begæring
Skema hvorpå forsikringssøgende giver selskabet de oplysninger, som danner grundlag for forsikringens art, størrelse, risiko og antagelsesvilkår.


Behovsanalyse
Økonomisk analyse af en kundes aktuelle ønsker og behov for forsikringsdækning.


Blødt tag
Betegnelse for tagbelægning, der fortrinsvis omfatter strå, rør eller tang. Modsat: Hårdt tag.


Bonus/motorkøretøjsforsikring
Det antal skadefri år, der ligger til grund for indplacering på præmietrin.


Brand
I forsikringssammenhæng bruges begrebet "Ildsvåde" = løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft.


Brud (på glas/sanitet)
Herved forstås, at forsikret glas eller sanitet bliver ubrugeligt på grund af en pludselig skade. Ridser, skrammer, punktering af termoruder o.lign. anses ikke for brud, og vil derfor ikke være dækket af en glas- og sanitetsforsikring.


Bygherre
Den person, der lader en bygning opføre, eller lader et stykke arbejde udføre.


Bygningsbrandforsikring
Dækker bygningsbeskadigelse forvoldt ved brand, lynnedslag o.a. Forsikringen er ikke lovpligtig, men det vil næsten altid være et krav fra en långiver, at den økonomiske risiko er sikret med en brandforsikring.


Børneulykkesforsikring
Ulykkesforsikring, der alene omfatter børn. Udløber når barnet fylder 18 år.


Combined ratio
Er summen af erstatningsudgifter og de forsikringsmæssige driftomkostninger i procent af præmieindtægter.

 
Culpa
Culpa er latin og betyder skyld. Culpareglen er dansk rets almindelige erstatningsregel. Efter den, er man erstatningsansvarlig for den påregnelige skade, man forvolder ved sin retsstridige, uagtsommme/forsætlige handling eller undladelse.
 

Dagsværdi (bygninger)
De forsikrede genstandes fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. (Se også nyværdi).
 

Dagsværdi (løsøre)
De forsikrede genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden - med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed, eller andre omstændigheder.


Dobbeltforsikring
Når den samme genstand/interesse er forsikret mod samme fare i to eller flere selskaber.


Dækning
Betyder i forsikring, at en risiko bliver overtaget af et forsikringsselskab. Pågældende bliver "dækket" mod eventuelle tab, altså forsikret.
 

Ejendomsforsikring
Fællesbetegnelse for Bygningsbrandforsikring, husejerforsikring, hus- og grundejerforsikring, sommerhusforsikring og fritidshusforsikring.

 
Elitebilist
Ejer/registreret bruger af et motorkøretøj, som har kørt skadefrit i egen bil i mindst 9 år.


Enkeltulykkesforsikring
Ulykkesforsikring, der kun omfatter én person.


Entrepriseforsikring
Tillægsforsikring til bygningskaskoforsikring ved ny-, til- eller ombygning. Forsikringen dækker bl.a. tyveri af byggematerialer, hærværk og brud på glas og sanitet, som ikke er monteret.


Erhvervsansvarsforsikring
Omfatter ansvarsforsikring ved udøvelse af erhvervsvirksomhed.
 

Familiens Basisforsikring/familieforsikring
Kombineret forsikring som omfatter brand, tyveri, vandskade og ansvar (familieansvar).

 
Familieulykkesforsikring
Forsikring omfattende flere personer, f.eks. mand, hustru og børn under 18 år.


Fareforøgelse
Når risikoen er øget på en måde, som forsikringsselskabet ikke havde mulighed for at tage i betragtning ved forsikringens tegning.


Figurantdækning
En udvidelse af den lovpligtige hundeansvarsforsikring, der sikrer hundeejeren for det ansvar, hun eller han kan blive pålagt, hvis hunden anretter skade på "figuranter" (eksempelvis trænere eller dommere ved hundeudstillinger).


Force majeure
Hændelser, som det ikke står i menneskers magt at afværge (naturkatastrofer o.l.).


Forsikrede
I personforsikring den person, på hvem forsikringen er tegnet.


Forsikringsaftale
Aftale, hvorved et forsikringsselskab, mod et nærmere fastlagt beløb (præmie), påtager sig at betale erstatning, dersom forsikringsbegivenheden indtræffer.


Forsikringsbegivenhed/skaden
Indtræden af det tilfælde, for hvilket forsikringen er tegnet.


Forsikringsbetingelser
En samling forhåndsaftaler, der er bindende for begge parter i forbindelse med Lov om Forsikringsaftaler.


Forsikringspligt
Den pligt, som loven i visse tilfælde pålægger en person - f.eks. pligt til at ansvarsforsikre en bil/hund.


Forsikringssum
Er beløbsgrænsen for selskabets ansvar i henhold til policen, og danner ofte grundlaget for præmieberegningen.


Forsikringstager
Den person, der har indgået aftale om forsikring med forsikringsselskabet. I livsforsikring den, som tegner og ejer forsikringen.


Forsæt
Forsætlig forvoldt skade = skade påført med vilje.


Friskade
Skade, f.eks. brand-, tyveri- og glasskade, der ikke medfører præmieregulering/bonustab.
 

Glasforsikring
Dækker brud på ruder samt "indvendigt glas" som f.eks., spejle etc.

 
Grundejerforsikring
Se husejerforsikring.


Gruppeulykkesforsikring
Ulykkesforsikring tegnet på én police f.eks. for ansatte i et firma, en forenings medlemmer eller lignende. Betegnes også kollektiv ulykkesforsikring.


Grønt kort
Bevis for tegnet ansvarsforsikring til brug for kørsel i udlandet. Kræves i visse lande - læs nærmere under rødt/grønt kort andet sted på sitet.


Gæstebudskader
Er mindre tingskader, der ved ringe uagtsomhed, sker under sædvanligt selskabeligt samvær.

Helbredsattest
Specielle attester, udfærdigede af et forsikringsselskab, til brug ved antagelse af personforsikringer.

 
Heltidsulykkesforsikring
Dækker såvel under arbejde, som i fritiden.


Hundeansvarsforsikring
Dækker det privatretslige ansvar, man har som hundeejer. Lovpligtig forsikring.


Hændeligt uheld
At en skade er "hændelig" vil sige, at ingen kan drages til ansvar derfor, idet der ikke kan føres bevis for, at der er udvist uagtsomhed, fejl eller forsømmelse. En sådan hændelig skade, vil derfor falde uden for ansvarsforsikringens rammer.


Hærværk
Skade, der med ond hensigt, bevidst forvoldes på de forsikrede genstande.


Hårdt tag
Tagbelægning, der fortrinsvis omfatter metal, skifer, tegl, cementtagsten, glas, tagpap eller lignende. (Modsat: Blødt tag).
 

Ildsvåde
En løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig, uden for sit arnested.

 
Indboforsikring
Se familiens basisforsikring/familieforsikring.


Indbrudstyveri
Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale.


Indeksreguleret forsikring
Præmier, forsikringssummer og selvrisiko reguleres efter et givet indeks.


Insekt- og svampeforsikring
Dækker skade på bygninger, som følge af insekt- og svampeangreb.


Invaliditet
Er lig med de varige medicinske gener/mén, som fastsættes på grundlag af lægelige oplysninger, uden hensyntagen til skadelidtes erhverv.
 

Knallertforsikring
Motorkøretøjsforsikring for cykel med hjælpemotor (knallert). Ansvarsforsikringen er lovpligtig.

 
Kollektiv ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring tegnet under ét, for f.eks. medlemmer af en forening. Betegnes også gruppeulykkesforsikring.


Kummeforsikring
Dækker brud på håndvaske og wc-kummer. Indgår som bestanddel i bygningskaskoforsikring eller tegnes som tillæg, til familiens basisforsikring/famileforsikring.
 

Lystfartøjsforsikring
Dækker ansvar- og evt. kaskoskader for lystfartøjer.

 
Løbetid

Den aftalte forsikringsperiode. Efter udløb af 1. periode fortsætter forsikringen sædvanligvis for 1 år ad gangen, medmindre der foreligger en opsigelse fra en af parterne.
 

Nyværdi (bygninger)
De forsikrede genstandes fulde værdi som nye. Ved nyværdiforsikring foretages kun fradrag på grund af slid og ælde, hvis en forsikret genstands værdi på skadetidspunktet på grund af slid og ælde er forringet mere end 30% i forhold til dens nyværdi. Hvis en bygning ikke genopføres efter skade, gælder der særlige regler.

 
Nyværdi (løsøre)
Genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden for tilsvarende nye genstande, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse pga. nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder, men ikke for alder og brug.


Nyværdi (motorkøretøjsforsikring)
Køretøjets dagspris inkl. fuld afgift og moms. Er forsikringstageren momsregistreret, er nyværdi ekskl. moms.


Nærmeste pårørende
Defineret som ægtefælle, hvis en sådan efterlades, eller børn, hvis sådanne findes, eller arvinger. Benyttes ved begunstigelsespåtegninger på livs- og ulykkesforsikringspolicer.
 

Oversvømmelse
Når forsikringsstedet oversvømmes af vand, der under voldsomt sky- eller tøbrud enten ikke kan få normalt afløb eller presses op gennem afløbsledningerne. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb, er undtaget i alle forsikringer.
 

Panthaverdeklaration
Den sælger eller panthaver, der mod sikkerhed i et køretøj har et tilgodehavende hos forsikringstager, kan sikre sig transport i den, for køretøjet tegnede kaskoforsikring.


Passagerulykkesforsikring
Se autoulykkesforsikring.


Police
Et dokument, der indeholder de generelle og specielle vilkår, for en indgået forsikringsaftale.


Pro rata-reglen
Anvendes i de tilfælde, hvor der på grund af ændringer i forsikringsforholdene, er betalt for lav præmie. I skadetilfælde svarer erstatningen til forholdet mellem betalte præmie og den, der skulle være betalt.


Præmie
"Prisen" for en forsikring.


Præmiefritagelse
I livsforsikring indrømmes efter særlige regler den forsikrede en sådan, når han/hun som følge af sygdom eller ulykke forbigående eller varigt, bliver uarbejdsdygtig.


Præmietrin
Det trin (bonustrin) en motorkøretøjsforsikring er placeret i.


Rateforsikring
Livsforsikring, der giver løbende udbetalinger i et aftalt antal år eller livsvarigt.
 

Reassurance
Overdragelse af en del af selskabets direkte tegnede forretning til andet forsikringsselskab (genforsikring).

 
Redningsforsikring
Dækker under kørsel i udlandet. Del af kaskoforsikring. Se også rødt kort.


Regres
Berettigelse til tilbagebetaling/godtgørelse af en afholdt udgift.


Retshjælpsforsikring

Tillægsforsikring, der er inkluderet i:

1. Familiens basisforsikring/familieforsikring
2. Privat motorkøretøjsforsikring
3. Bygningskaskoforsikring for en- og tofamilies huse
4. Sommerhusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
5. Erhvervsforsikring, såfremt denne dækning er tegnet særskilt


Risikoforandring
Præmien for en forsikring beregnes ud fra risikoforholdene på tidspunktet for forsikringens tegning. Ifølge policen/forsikringsbetingelserne, skal det anmeldes til selskabet, såfremt der sker ændringer i f.eks. bygningens areal eller bilens anvendelse eller ejer/bruger forhold. Manglende anmeldelse af ændringer kan derfor resultere i, at der ydes nedsat erstatning.


Rødt kort
Udstedes, når der er tegnet kaskoforsikring for bilen. Anvendes ved kørsel i udlandet.


Røveri
Tyveri under anvendelse af vold eller trussel derom.
 

Selvrisiko
Det beløb, som forsikringstageren selv må betale i forbindelse med en skade. Forsikringstageren kan føre erstatningskrav mod en erstatningsansvarlig skadevolder for den del af skaden, som han/hun selv har måttet udrede som følge af selvrisiko.


Simpelt tyveri
Alle andre former for tyveri end indbrudstyveri, ran og røveri. Glemte, tabte eller forlagte genstande anses ikke for stjålne, selv om de ikke genfindes, og erstattes derfor ikke.


Stempelafgift
I henhold til stempelloven skal bl.a. forsikringsselskaber opkræve denne afgift til staten, når de udsteder forsikringspolicer eller ændringer af sådanne.


Stormflodsafgift
Afgift, der indgår i en fond, som giver erstatning uden for forsikringens normale dækning i tilfælde af stormflod. Det er Stormflodsrådet, der afgør, om der har været tale om stormflod, og dermed om der skal udbetales erstatning.


Tarif
Forsikringsselskabets prisliste.


Tarifområde
Geografisk område inden for hvilket, den pågældende præmie gælder.


Udstrømning

Skal være pludselig, dvs. at skade forårsaget af dryp eller udsivning af væske over et længere tidsrum, ikke er dækket.

 
Underforsikring

Forsikringssummen er mindre end genstandenes værdi.