MENU

Behandling af persondata

Behandling af persondata

Persondataloven bestemmer i § 28, at selskabet som dataansvarlig skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver om samtlige behandlinger, som udføres for vedkommende.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er: HF FORSIKRING G/S, Ahlgade 41-43, 4300 Holbæk

Formål

Det overordnede formål med selskabets registreringer af oplysninger er at kunne udstede policer og behandle skader, samt overordnet at administrere selskabets kundeportefølje. I mindre omfang kan oplysningerne anvendes i markedsføringsøjemed, hvis selskabet skønner, at information om og tilbud om tegning af et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundemasse eller dele heraf.

Oplysninger, der registreres

a) Kunde/forsikringstagere
b) medforsikrede
c) begunstigede
d) skadelidte
e) skadevoldere
f) panthavere
g) reparatører/betalingsmodtagere

Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr-/cvr-nummer navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmier og ved udbetaling af erstatninger m.v.

Registrering af oplysninger af fortrolig karakter, herunder registrering af personlige og lægelige oplysninger, kan være påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage kundens interesse. Dette gælder særligt ved behandling af sager, hvori indgår personskade.

Registrering af oplysninger af denne art sker kun i et omfang, det er påkrævet for opgavens korrekte udførelse og kun med kundens udtrykkelige og informerede samtykke. En samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, kunden måtte ønske det, men tilbagekaldelsen af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for selskabet at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Modtagere af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med kunder, primært om elektronisk (automatisk) betaling (BS), videregiver selskabet de oplysninger om kunderne, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre betalingsaftalen

Endvidere videregiver selskabet oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette måtte være foreskrevet i den gældende lovgivning, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Det følger blandt andet af lovgivningen, at selskabet skal oplyse om udbetalte renter af forsikringserstatninger samt om udbetalte beløb for tabt arbejdsfortjeneste.

Ret til indsigt

Selskabet overfører ikke registrerede personoplysninger af nogen art til tredjelande.

De registreredes vigtigste rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er: 

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at indsigt i sine personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til selskabets hovedmail [email protected]


Du kan klage

Hvis du er utilfreds med behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.